Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 1 december 2013

1. Definities

 1. Wij / ons / OpenEdu: de gebruikers van deze algemene voorwaarden.
 2. U / klant: iemand die producten en/of diensten inkoopt en/of gebruikt bij OpenEdu.
 3. OpenEdu services: het onbeperkt verschaffen van toegang tot Moodle, Mahara, BigBlueButton en eventuele maatwerkcomponenten van het online leerplatform voor klanten.
 4. Service: het beschikbaar stellen van de ‘OpenEdu services’ voor klanten, minimaal dagelijks tussen 7:00 uur en 22:00 uur. Serveronderhoud vindt wekelijks op donderdagnacht plaats. OpenEdu streeft ernaar dat alle andere momenten van de week haar platform beschikbaar is voor al haar gebruikers.
 5. Servicetermijn: de termijn waarin OpenEdu haar diensten verleent aan haar klanten, zoals overeengekomen in de ‘Overeenkomst’.

 

2. Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle ‘OpenEdu services’ die OpenEdu aanbiedt.

 

3. Proefperiode

 1. OpenEdu hanteert een proefperiode van 30 dagen. Binnen deze proefperiode kunt u zonder opgave van reden en zonder enige kosten en/of verplichtingen u overeenkomst stopzetten en/of overstappen naar een andere dienstverlener.
 2. In het geval van een overstap, draagt de nieuwe dienstverlener zorg voor de verhuizing. OpenEdu zal hieraan alle medewerking verlenen.

 

4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst voor het gebruik van de ‘OpenEdu services’ voor een ‘Servicetermijn’ van 1 jaar.
 2. De overeenkomst voor het gebruik van de “OpenEdu services’ kent een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Overeenkomsten worden een maand voor afloop stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

 

5. Kosten gebruik online leerplatform

 1. Voor toegang tot de ‘OpenEdu services’ betaalt u €3,00 per gebruiker, per jaar.
 2. Het minimum aantal gebruikers is 100.
 3. U koopt aan het begin van de ‘Servicetermijn’ een zelfgekozen aantal gebruikers in voor het aankomende jaar.
 4. Als de de gebruikersaantallen aan het einde van de ‘Servicetermijn’ hoger liggen dan 110% van de ingekochte hoeveelheid, dan zullen wij achteraf het verschil in rekening brengen.
 5. De factuur voor de nieuwe ‘Servicetermijn’ wordt – indien tussentijds niet anders gecommuniceerd – gebaseerd op het aantal gebruikers dat op dat moment bij ons staat geregistreerd.

 

6. Fair use BigBlueButton

 1. Gebruik van virtueel klaslokaal BigBlueButton is mogelijk op basis van fair use.
 2. 3% van het door u afgenomen aantal gebruikers voor de ‘OpenEdu services’ mag gelijktijdig gebruik maken van BigBlueButton.
  1. Voorbeeld: U hebt ‘OpenEdu services’ voor 1100 gebruikers bij ons afgenomen. U mag met maximaal 33 gebruikers gelijktijdig gebruik maken van BigBlueButton.
 3. Er kunnen maximaal 50 gebruikers gelijktijdig gebruik maken van BigBlueButton.

 

7. Wisselende gebruikersaantallen

 1. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor om het aantal geregistreerde gebruikers op peil te houden, ook als u standaard een groot wisselend aantal gebruikers binnen de ‘Servicetermijn’ hebt.
 2. U koopt altijd van te voren het aantal gebruikers in dat u maximaal in een bepaalde periode van de ‘Servicetermijn’ nodig denkt te hebben.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van gebruikers die niet meer van het platform gebruik (zullen) maken, om zo overschrijding van het aantal vooraf ingekochte gebruikers met meer dan 10% en daarbij horende naheffing te voorkomen.

 

8. Zelf programmeren en eigen verantwoordelijkheid

 1. Ondanks dat OpenEdu in staat is voor u programma's te koppelen, huisstijlen te maken en plug-ins te schrijven, staat u vrij dit zelf te doen als u deze expertise denkt te bezitten. OpenEdu zorgt in dit geval dat u hiervoor voldoende toegang krijgt.
 2. Indien u ervoor kiest zelf wijzigingen aan te brengen in uw online leerplatform, bent u zelf verantwoordelijk voor het blijven functioneren van het platform.
 3. Indien u bij problemen gebruik maakt van onze helpdesk en deze vaststelt dat de problemen zijn ontstaan door uw eigen programmeerwerk, worden kosten in rekening gebracht.

 

9. Beschikbaarheid

 1. OpenEdu biedt haar service aan onder een Service Level Agreement (SLA).
 2. Zie onze SLA voor details.

 

10. Aanvullende voorwaarden

 1. Voor aanvullende voorwaarden verwijzen wij naar de FENIT voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
 2. De voorwaarden in dit document prevaleren boven de FENIT voorwaarden.